Your browser does not support JavaScript!

申請流程
  1. 有意修習整合學程之學生均可至教務處整合學程網頁,或本網頁下載申請書提出申請。
  2. 申請流程:學生填妥整合學程申請書(連同歷年成績單正本)→所屬系所主管審查→加修學程負責人審查→教務處登錄。
                                                                           
申請書下載